076 50 31 050
skip to the main content area of this page
Direct hulp

076 - 50 31 050

1. Opdrachtbevestiging De opdrachtgever (het slachtoffer) verleent aan Letseljuristen.nl de opdracht tot belangenbehartiging inzake de door het ongeval geleden en nog te lijden schade.

2. Dienstverlening De werkzaamheden die Letseljuristen.nl voor opdrachtgever verricht, wordt buiten buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat letseljuristen.nl tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Letseljuristen.nl haar dossier overdragen aan een aan haar kantoor gelieerd advocatenkantoor. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken gemaakt worden.

3. Behandeling van de zaak Indien en zolang de zaak bij Letseljuristen.nl in behandeling is, is de opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever voortijdig de zaak bij Letseljuristen.nl beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Letseljuristen.nl de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

4. Doorsturen gegevens Letseljuristen.nl is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, ter beschikking te stellen aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventuele andere bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. De medische informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

5. Informatieverstrekking Letseljuristen.nl houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand De kosten van juridische bijstand waarbij geen tussenkomst van de rechter nodig is, worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd en worden door Letseljuristen.nl verhaald op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. Letseljuristen.nl kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, namens u als afzonderlijke schadepost op de aansprakelijke partij verhalen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Letseljuristen.nl. Mocht de opdrachtgever schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval, dan is de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld.

7. Cessie; overdracht van kosten De opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Letseljuristen.nl bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Letseljuristen.nl.

8. Ontvangst betalingen Letseljuristen.nl dringt erop aan dat alle voorschotten die voor de opdrachtgever bestemd zijn, rechtstreeks op de bankrekening van de opdrachtgever worden overgemaakt door de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar.

9. Aansprakelijkheid Letseljuristen.nl Letseljuristen.nl is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Letseljuristen.nl van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Letseljuristen.nl voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperkingen van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken vervallen.

10. Overstappen naar een andere belangenbehartiger Wanneer de opdrachtgever zou besluiten over te stappen naar een andere belangenbehartiger, dan trekt de opdrachtgever de zaak voortijdig in en dient deze de openstaande buitengerechtelijke kosten te voldoen. Letseljuristen.nl zal na het ontvangen van de vergoeding voor de openstaande buitengerechtelijke kosten het dossier overdragen aan de nieuwe belangenbehartiger. Tot de tijd dat de vergoeding voor de openstaande buitengerechtelijke kosten is ontvangen, beroept Letseljuristen.nl zich op het retentierecht en zal het dossier in bezit van Letseljuristen.nl blijven.

Voorwaarden

 

 

 

.